Test post samenvatting

Stel je voor dat je eigendom beschadigd wordt door de overheid of een andere partij, die een vergunning heeft. En dat je dat als burger niet alleen moet gedogen, maar ook voor minimaal 5% van de waardedaling van uw huis mag opdraaien. Fictie? We vrezen van niet. Want in de wet komt te staan dat dit deel van de schade niet te verhalen is. Dat heet een ‘algemeen aanvaardbaar risico’. We hebben het hier over nieuwe voorstellen voor wijzigingen in de Algemene wet Bestuursrecht (AwB). Deze voorstellen hebben o.a. hun uitwerking op de Mijnbouwwet en de nieuwe Omgevingswet.

Ondernemers zoals mijnbouwbedrijven zullen rekening houden met de te gedogen schade en daardoor minder bereid zijn om aan de eisen van omwonenden tegemoet te komen. Denk aan olie- en gaswinning, zoutwinning, geothermie en ondergrondse opslag van stoffen (Co2 en afgewerkt uranium). Sinds de Groningse gaswinning weten we waartoe mijnbouw kan leiden. En hoe met belangen van omwonenden is omgegaan. Bodemdaling, waardevermindering van huizen, lekkages en verontreiniging van de ondergrond en de bovengrond. Deze wetswijziging versterkt de positie van de mijnbouwbedrijven en verzwakt die van de burger. Volgens onze definitie is dat niet integer.

Integer omgaan met schade

Onze oplossing is het vastleggen van integriteit in de AwB zodat besluiten heel en ongeschonden laten. Mocht er toch schade optreden dan volledige schadeloosstelling. En met name bij mijnbouwwerkzaamheden de omgekeerde bewijslast hanteren.

We benaderen hierover aanhoudend leden van de Tweede Kamer en anderen die met hen in contact staan zoals lokale en regionale bestuurders.

Over de Omgevingswet

Test post

TEST POST

Een aanstaande wetswijziging schendt in potentie de integriteit van jouw leefomgeving en jouw belangen als omwonende doordat je verplicht bent om mijnbouwactiviteiten te gedogen maar bij waardedaling van jouw huis de eerste vijf procent voor je eigen rekening zijn.

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd die enkele jaren geleden als volgt werd verkocht:
“De inrichting van de omgeving wordt ‘eenvoudig beter’, met minder regels, met voordeel voor iedereen, en met meer vertrouwen in de overheid op de koop toe, aldus de bij vlagen wervende Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet”. (Bron: SCP, 14 maart 2016). Nu blijkt echter dat deze wet het veroorzaken van schade faciliteert en legitimeert indien de voorgestelde wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Omgevingswet door de Tweede Kamer worden geaccordeerd (najaar 2019).

Schade door mijnbouw

Dit springt vooral in het oog bij mijnbouwactiviteiten zoals olie- en gaswinning, zoutwinning en geothermie maar heeft een bredere impact. Voor burgers schadelijke voorstellen staan met name in de hoofdstukken 10 (gedoogplicht) en 15 (nadeelcompensatie) van de Omgevingswet waarnaar verwezen wordt in de wijziging van Awb die op 22 juli 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Anders gezegd, deze wet schendt in potentie de integriteit van jouw leefomgeving en jouw belangen als omwonende doordat je verplicht bent om mijnbouwactiviteiten te gedogen maar bij waardedaling van jouw huis de eerste vijf procent voor je eigen rekening zijn. Dit wordt ‘schadeforfait’ genoemd. Deze schade kun je niet verhalen bij de veroorzaker van de schade.

Sinds de Groningse gaswinning weten we dat mijnbouw kan leiden tot o.a. bodemdaling


Themabijeenkomst integriteit Business School Nederland

UITVERKOCHT
Helaas is deze bijeenkomst al uitverkocht. Neem contact met ons op als je er ook een wilt organiseren.

Business School Nederland organiseert de themabijeenkomst ‘Winst van Integriteit’ voor studenten, alumni en derden die op integere wijze om willen gaan met complexe bestuurlijke, politieke en persoonlijke vraagstukken. Leo Sonneveld (MBA), auteur van het gelijknamige boek, biedt een leerproces voor betere besluitvorming als basis voor Good Governance.

Integriteit speelt hierin een cruciale rol. Je leert dat behoorlijk bestuur vooral gaat over de vraag hoe bestuurlijke en politieke keuzes tot stand kunnen komen die werkelijk integer zijn en die alle betrokken partijen ‘heel laten’.

In de media zijn integriteitsschendingen aan de orde van de dag. Of het nu gaat over sjoemelsoftware, het duperen van Groningers door gaswinning of het helpen omzeilen van regelgeving door ministeries. Het vertrouwen in politici, bestuurders en overheid en daarmee verbonden reputatie is hierdoor ernstig aangetast. Het goede nieuws is dat het maken van integere keuzes een vaardigheid is die je kunt leren. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Deze bijeenkomst biedt naast een beknopt theoretisch overzicht, een praktische uitwerking met verdiepende oefeningen.

Integriteit wordt in verband gebracht met de drijfveren en impulsen van waaruit we keuzes maken in de context van reputatie management, de dialoog met stakeholders en good governance. Op basis van de Jungiaanse psychologie en de theorie van de zogenaamde Pareto verbetering worden zes praktische stappen behandeld waarmee deelnemers winst kunnen halen uit integriteit, zowel in het publieke domein als in de private sector. Door middel van een aantal casussen wordt dit concreet en tastbaar gemaakt. Om een maximaal leereffect te bereiken gaan we daarna in subgroepen aan de slag met eigen casuïstiek die vervolgens plenair behandeld wordt.

Voor details en aanmelding voor de themabijeenkomst 22 april 2020, zie BSN.nl. Of lees meer over integer bestuur.