Actueel

Integrale agenda post-coronatransitie

Hulpmiddelen om partijprogramma's te evalueren op samenhang en volledigheid

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen maakten we twee hulpmiddelen voor programmacommissies, journalisten en kiezers. Zij kunnen hiermee partijprogramma’s evalueren op samenhang en volledigheid.

Verschillende initiatieven roepen op om na de coronacrisis grote veranderingen (transities) door te voeren op belangrijke maatschappelijke thema’s. We hebben dit gevat in ‘integrale agenda’ van een kleine veertig thema’s en deze naast de verkiezingsprogramma’s gelegd, met verrassende resultaten. En we maakten een interactief diagram, dat deze thema’s in samenhang weergeeft.

Bekijk integrale agenda

Recensie Winst van integriteit

Rijksconsultant Sandra de Wit recenseerde dit boek, dat onze visie op integriteit verwoordt

“Juist in de reflectie over dilemma’s en het afwegen van keuzes is dit boek heel waardevol. Het geeft op beknopte wijze handvatten om integriteit toe te passen in je werk alsmede in je persoonlijke leven.”

BEKIJK DE RECENSIE

Waardedaling van je huis niet te verhalen

Voorgestelde wetswijziging versterkt de positie van mijnbouwbedrijven en overheid en verzwakt die van de burger

Stel dat de overheid een vergunning afgeeft voor activiteiten die de kwaliteit van jouw leefomgeving aantasten. En dat je dat als burger niet alleen moet gedogen, maar ook voor 4% van de waardedaling van je huis mag opdraaien. Fictie? We vrezen van niet. Want in de wet staat dat dit deel van de schade niet te verhalen is op de overheid. Dat heet een ‘algemeen aanvaardbaar risico’ of schadeforfait en wordt verhoogd van minimaal 2% naar 4%. We hebben het hier over nieuwe voorstellen voor wijzigingen in de Algemene wet Bestuursrecht (Awb). Deze wet wordt afgestemd op de nieuwe Omgevingswet die (mogelijk) per 2021 in werking treedt en waarin ook expliciet mijnbouw is meegenomen.

Mijnbouw omvat olie- en gaswinning, zoutwinning, geothermie en ondergrondse opslag van stoffen (CO2 en afgewerkt uranium). Sinds de Groningse gaswinning weten we waartoe mijnbouw kan leiden. En hoe met belangen van omwonenden is omgegaan. Bodemdaling, trillingen, waardevermindering van huizen, lekkages en verontreiniging van de ondergrond en de bovengrond. Deze wetswijziging versterkt de positie van de mijnbouwbedrijven en overheid en verzwakt die van de burger. Volgens onze definitie is dat niet integer.

Aanbieding petitie aan Tweede Kamercommissies

Onze oplossing is het vastleggen van integriteit op relevante plaatsen in wetten zodat besluiten heel en ongeschonden laten. Mocht er toch schade optreden dan volgt volledige schadeloosstelling. En met name bij mijnbouwwerkzaamheden de omgekeerde bewijslast hanteren.

Wij hebben ons ingespannen om via de Eerste Kamer het schadeforfait voor mijnbouw- en energieprojecten te schrappen in de Omgevingswet. Dat is helaas niet gelukt. Wij onderzoeken nu of Europese wetgeving uitkomst kan bieden.

We benaderen hierover aanhoudend leden van de Tweede Kamer en anderen die met hen in contact staan zoals lokale en provinciale bestuurders. Inmiddels is voorkomen dat de schadelijke wetswijziging in de Awb zondermeer werd goedgekeurd door de Tweede Kamer zodat een amendement mogelijk wordt.

Over de Omgevingswet

Online QuickScan Winst van integriteit

Ontdek in welke mate je werkklimaat integriteit stimuleert

Het ‘leven’ van integriteit is een van de belangrijkste factoren die de reputatie van een bedrijf of organisatie beïnvloeden. Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard wordt vaak gezegd. De QuickScan Winst van integriteit omvat 17 generieke succesfactoren die aantoonbaar bijdragen aan integer handelen in organisaties. Nu online gefaciliteerd door Human Treasures.

Over de QuickScan

Actie: verspreid integriteit, geef een boek

Doneer € 25, – of een veelvoud daarvan, zodat wij politici, beleidsmakers en bestuurders van schadeveroorzakende organisaties het boek ‘Winst van integriteit in zes stappen’ kunnen toesturen als handreiking voor beter, integer, beleid.

Doneer via Geef.nl

Met bestuurders

Bestuurders in de publieke sector kunnen bijdragen aan integere besluiten. Besluiten die rekening houden met de verschillende belanghebbenden, en compenseren als onvermijdelijke schade ontstaat. We hebben in de loop van de tijd laten zien wat dit betekent voor wetgeving, zienswijzen ingediend en onderzoek gedaan over aanstaande besluiten.

Onze activiteiten

Over ons

Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) bevordert good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving. Dat doen we door voor integere wetgeving te lobbyen bij Tweede Kamer en bestuurders die met hen in contact staan.

Meer over ons