Actueel

Integrale agenda post-coronatransitie

Hulpmiddel om partijprogramma's te evalueren op samenhang en volledigheid

In december namen leden van Tweede Kamercommissies BZK en EZK een petitie van GoGoMo in ontvangst. Nu hebben we hen een diagram gestuurd dat belangrijke maatschappelijk thema’s beschouwt vanuit integriteit. Met het oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in 2021 vormt dit diagram een hulpmiddel. Programmacommissies, journalisten en kiezers kunnen daarmee partijprogramma’s evalueren op samenhang en volledigheid.

Bekijk interactief diagram

Themabijeenkomst Business School Nederland: uitverkocht

Bijeenkomst voor studenten, alumni en derden die op integere wijze om willen gaan met complexe vraagstukken

Business School Nederland

Op 11 november 2020 verzorgen we voor BSN de themabijeenkomst ‘Winst van integriteit’. Helaas is deze inmiddels al uitverkocht. Neem contact op als je ook een bijeenkomst wilt organiseren.

OVER DE BIJEENKOMST

Waardedaling van je huis niet te verhalen

Voorgestelde wetswijziging versterkt de positie van mijnbouwbedrijven en overheid en verzwakt die van de burger

Stel dat de overheid een vergunning afgeeft voor activiteiten die de kwaliteit van jouw leefomgeving aantasten. En dat je dat als burger niet alleen moet gedogen, maar ook voor 4% van de waardedaling van je huis mag opdraaien. Fictie? We vrezen van niet. Want in de wet staat dat dit deel van de schade niet te verhalen is op de overheid. Dat heet een ‘algemeen aanvaardbaar risico’ of schadeforfait en wordt verhoogd van minimaal 2% naar 4%. We hebben het hier over nieuwe voorstellen voor wijzigingen in de Algemene wet Bestuursrecht (Awb). Deze wet wordt afgestemd op de nieuwe Omgevingswet die (mogelijk) per 2021 in werking treedt en waarin ook expliciet mijnbouw is meegenomen.

Mijnbouw omvat olie- en gaswinning, zoutwinning, geothermie en ondergrondse opslag van stoffen (CO2 en afgewerkt uranium). Sinds de Groningse gaswinning weten we waartoe mijnbouw kan leiden. En hoe met belangen van omwonenden is omgegaan. Bodemdaling, trillingen, waardevermindering van huizen, lekkages en verontreiniging van de ondergrond en de bovengrond. Deze wetswijziging versterkt de positie van de mijnbouwbedrijven en overheid en verzwakt die van de burger. Volgens onze definitie is dat niet integer.

Aanbieding petitie aan Tweede Kamercommissies

Onze oplossing is het vastleggen van integriteit op relevante plaatsen in wetten zodat besluiten heel en ongeschonden laten. Mocht er toch schade optreden dan volgt volledige schadeloosstelling. En met name bij mijnbouwwerkzaamheden de omgekeerde bewijslast hanteren.

Wij hebben ons ingespannen om via de Eerste Kamer het schadeforfait voor mijnbouw- en energieprojecten te schrappen in de Omgevingswet. Dat is helaas niet gelukt. Wij onderzoeken nu of Europese wetgeving uitkomst kan bieden.

We benaderen hierover aanhoudend leden van de Tweede Kamer en anderen die met hen in contact staan zoals lokale en provinciale bestuurders. Inmiddels is voorkomen dat de schadelijke wetswijziging in de Awb zondermeer werd goedgekeurd door de Tweede Kamer zodat een amendement mogelijk wordt.

Over de Omgevingswet

Online QuickScan Winst van integriteit

Ontdek in welke mate je werkklimaat integriteit stimuleert

Het ‘leven’ van integriteit is een van de belangrijkste factoren die de reputatie van een bedrijf of organisatie beïnvloeden. Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard wordt vaak gezegd. De QuickScan Winst van integriteit omvat 17 generieke succesfactoren die aantoonbaar bijdragen aan integer handelen in organisaties. Nu online gefaciliteerd door Human Treasures.

Over de QuickScan

Actie: verspreid integriteit, geef een boek

Doneer € 25, – of een veelvoud daarvan, zodat wij politici, beleidsmakers en bestuurders van schadeveroorzakende organisaties het boek ‘Winst van integriteit in zes stappen’ kunnen toesturen als handreiking voor beter, integer, beleid.

Doneer via Geef.nl

Met bestuurders

Bestuurders in de publieke sector kunnen bijdragen aan integere besluiten. Besluiten die rekening houden met de verschillende belanghebbenden, en compenseren als onvermijdelijke schade ontstaat. We hebben in de loop van de tijd laten zien wat dit betekent voor wetgeving, zienswijzen ingediend en onderzoek gedaan over aanstaande besluiten.

Onze activiteiten

Over ons

Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) bevordert good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving. Dat doen we door voor integere wetgeving te lobbyen bij Tweede Kamer en bestuurders die met hen in contact staan.

Meer over ons