Omgevingsvisie
Afval, (lucht)vervuiling en geluids-overlast Actief betrekken burgers/ stakeholders bij besluitvorming Gezonde woningmarkt Bodemdaling Draagvlak bij stakeholders Gezond water, voedsel, energie Gezonde natuur en milieu Gezondheid inwoners Kosten gezondheidszorg / WMO Kwaliteit infrastructuur, omgeving en mobiliteit Kwaliteit openbaar bestuur Kwaliteit onderwijs Effectiviteit politieke keuzes Kwaliteit recreatie en sport Kwaliteit vluchtelingenbeleid Kwaliteit werklocaties en arbeidsomstandigheden Goede leefbaarheid en veiligheid Effectiviteit klimaatadaptatie Klimaatverandering Olie- en gaswinning en gebruik Sociale cohesie, inclusie, sociale zekerheid Uitstoot broeikasgassen Vitale economie (circulair) Passendheid en beschikbaarheid werk / arbeidsparticipatie Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming

Afval, (lucht)vervuiling en geluids-overlast

Afval in de breedste zin doet afbreuk aan een gezonde leefomgeving.

Doel: Reductie afval (ontbreekt)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

(Lucht)vervuiling in de breedste zin doet afbreuk aan een gezonde leefomgeving.

Doel: Reductie (lucht)vervuiling (pag. 58)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Geluidsoverlast in de breedste zin doet afbreuk aan een gezonde leefomgeving.

Doel: Reductie geluidsoverlast (pag. 66)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Actief betrekken burgers/ stakeholders bij besluitvorming

Het in een zo vroeg mogelijk stadium (opstartfase) betrekken van alle groepen belanghebbenden die op korte en/of lange termijn gevolgen kunnen ondervinden.

Doel: Actief betrekken belanghebbenden bij besluitvorming (pag. 110)

> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Gezonde woningmarkt

Mate waarin inwoners passend en betaalbaar kunnen wonen.

Doel: Passende en betaalbare woningen voldoende beschikbaar (pag. 56 e.v.)

> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Bodemdaling

Bodemdaling is een bekend (ongewenst) verschijnsel en is een grote bron van CO2-uitstoot.

Doel: Reductie bodemdaling (pag. 17, 25, 114)

> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Draagvlak bij stakeholders

De tijdigheid en kwaliteit van de participatie en voor deelnemers herkenbare en aanvaardbare oplossingen. Dit zorgt voor maximaal draagvlak en snellere besluitvorming.

Doel: Maximaal draagvlak bij stakeholders (pag.104)

> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Gezond water, voedsel, energie

Gezond water is vrij van (residuen van) gifstoffen/verontreinigingen.

Doel: Gezond water (pag 67)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Gezond voedsel is vrij van (residuen van) gifstoffen en is voedzaam.

Doel: Gezond voedsel (waaronder landbouwtransitie pag. 8)
> Enquêteresultaten (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Gezonde energie is hernieuwbare energie zonder uitstoot van broeikasgassen.

Doel: Gezonde energie (pag. 50, 51, 97, 99)
> Enquêteresultaten (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Gezonde natuur en milieu

Gezondheid van milieu, flora en fauna. Ons individueel en collectief handelen moet bijdragen aan de gezondheid van milieu, flora en fauna. Dit is bepalend voor de gezondheid van alles wat leeft.

Doel: Gezonde natuur en milieu (pag. 67)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Gezondheid inwoners

De gezondheid van inwoners betreft lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van ieder individu op korte en lange termijn.

Doel: Gezondheid inwoners (pag. 67)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Kosten gezondheidszorg / WMO

Investeringen in thema's waarbij de effecten direct of indirect leiden tot een gezonde(re)  leefomgeving en gezondheid van mens en dier zijn de knoppen waaraan gedraaid kan worden en resulteren zo op langere termijn expliciet in lagere kosten.

Doel: Reductie kosten gezondheidszorg / WMO (ontbreekt)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Kwaliteit infrastructuur, omgeving en mobiliteit

De gemeentelijke infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om de gemeente Woerden perfect te laten functioneren waaronder wegen, openbaar vervoer, ouderen- en gezondheidszorg, energie, water, scholen, ICT etc.

Doel: Goede infrastructuur (pag. 43)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Kwaliteit openbaar bestuur

Succesvolle invoering van de Omgevingswet vereist een integrale en integere vorm van besturen die de belangen van inwoners beschermt en onvermijdelijke schade compenseert.

Doel: Integraal en integer openbaar bestuur (ontbreekt)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Kwaliteit onderwijs

De thema’s uit de Omgevingsvisie integraal behandelen als onderwerp binnen de les algemene vorming/burgerschap, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Doel: Integraal onderwijs (ontbreekt)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Effectiviteit politieke keuzes

Effectieve keuzes zijn keuzes waarmee we bereiken wat bereikt moet worden zonder ongewenste bijeffecten te veroorzaken.

Doel: Effectieve politieke keuzes (ontbreekt)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Kwaliteit recreatie en sport

Binnen de (directe) woonomgeving worden recreatiemogelijkheden behouden en ontwikkeld.

Doel: Hoge kwaliteit recreatiemogelijkheden en sport (pag. 81)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Kwaliteit vluchtelingenbeleid

Vluchtelingenopvang in harmonie met de leefomgeving.

Doel: Effectief vluchtelingenbeleid (ontbreekt)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Kwaliteit werklocaties en arbeidsomstandigheden

Werklocaties die aansluiten bij de economische behoeften binnen de gemeente en de humane behoeften van de (gehandicapte) werknemer.

Doel: Hoge kwaliteit werklocaties en arbeidsomstandigheden (pag. 72)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Goede leefbaarheid en veiligheid

In de concept-visie is een te beperkte scope opgenomen: Ruimte om te spelen, bewegen en te ontmoeten en te ontspannen is onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid van hoogstedelijke gebieden. Veel thema’s hebben invloed op (gevoel van) leefbaarheid en veiligheid.

Doel: Goede leefbaarheid & veiligheid (pag. 58)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Effectiviteit klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie in onze leefomgeving en openbare ruimte is nodig om zo de gevolgen van klimaatverandering beter te kunnen opvangen.

Doel: Effectieve klimaatadaptatie: wateroverlast, droogte, hitte, overstroming (pag. 72, 96, 98)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Klimaatverandering

Het klimaat verandert mondiaal onder invloed van menselijk handelen. Minimaliseren door het beperken van onze methaan- en CO2-uitstoot.

Doel: Minimale klimaatverandering/opwarming van de aarde (pag 26)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Olie- en gaswinning en gebruik

Woerden biedt geen ruimte voor olie- en gaswinning binnen de gemeente. Door middel van de energietransitie wordt het verbruik van fossiel naar hernieuwbaar gefaciliteerd.

Doel: Verbod op olie- en gaswinning en reductie gebruik (pag. 97, 98, 101)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Sociale cohesie, inclusie, sociale zekerheid

Sociale cohesie en inclusie: mate van samenhang en verbondenheid in de samenleving, waarin ieder individu binnen zijn of haar vermogen kan meedoen en het gevoel heeft erbij te horen en zich thuis voelt.

Doel: Grote sociale cohesie en inclusie (pag. 8, 25, 30)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Toereikende sociale zekerheid biedt iedereen die dat nodig heeft ondersteuning om er weer bovenop te komen en naar draagkracht mee te doen in de samenleving.

Doel: Toereikende sociale zekerheid (pag. 8, 30)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Uitstoot broeikasgassen

Op dit moment wordt alleen gewerkt aan reductie van CO2. Methaan Lekkage (Papekop) heeft een negatief effect op de doelstelling om uitstoot van broeikasgassen te verminderen en daarmee klimaatverandering tegen te gaan.

Doel: Reductie uitstoot broeikasgassen (pag. 26)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Vitale economie (circulair)

In een vitale circulaire economie zijn we veel minder afhankelijk van nieuwe grondstoffen. Hergebruik van materialen in nieuwe toepassingen heeft mogelijk positieve gezondheidseffecten op de kwaliteit van bodem, water, lucht en biodiversiteit.

Doel: Vitale economie (circulair pag. 26)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Passendheid en beschikbaarheid werk / arbeidsparticipatie

Mate waarin er voldoende werk beschikbaar is dat aansluit bij persoonlijke competenties/ambities en met passende arbeidsvoorwaarden.

Doel: Passend werk beschikbaar / arbeidsparticipatie (pag. 68)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)

Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming

Klimaatadaptatie in onze leefomgeving en openbare ruimte is nodig om zo de gevolgen van klimaatverandering beter te kunnen opvangen.

Doel: Effectieve klimaatadaptatie: wateroverlast, droogte, hitte, overstroming (pag. 72, 96, 98)
> Enquêteresultaten partijen (opent nieuwe tab)
> Enquêteresultaten inwoners (pdf)