Van bestuurders in bedrijven en organisaties wordt verwacht dat zij de missie van hun onderneming realiseren waarbij gewaakt wordt over continuïteit en winstgevendheid en de bedrijfsreputatie wordt versterkt. Organisaties die een balans weten te vinden in de afweging van de diverse stakeholderbelangen geven de beste garantie op resultaat.

Volgens de Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) verloopt deze afweging, dit besluitvormingsproces, het beste wanneer de focus wordt verlegd van legaal naar integer: de vraag is dan niet zozeer of uw keuzes passen binnen de wet- en regelgeving, maar of u uw belanghebbenden ten minste heel en ongeschonden laat. Deze zienswijze heeft een duurzaam positief effect op uw imago en reputatie en minimaliseert de risico's.

De vraag is of u Good Governance en uw reputatie serieus neemt en wilt weten wat uw stakeholders beweegt, m.a.w. of u stakeholders echt wilt laten participeren en wilt luisteren naar hun behoeften en zorgen. Neem de proef op de som: start een effectmeting over een specifieke kwestie voor uw onderneming.

Hieronder volgt het algemene proces, toegelicht a.d.h.v. een casus van een gemeente en een oliemaatschappij. We hebben ook een specifiek proces in het kader van de Nieuwe Omgevingswet.

Procesverloop

 1. Inventarisatie stakeholders
  Identificatie en selectie van de groepen belanghebbenden die (mogelijk) effect ondervinden van het besluit
 2. Stakeholder-effectmeting
  Online enquête onder alle groepen belanghebbenden over de (verwachte) effecten
 3. Stakeholder-dialoog
  Gezamenlijk overleg (tussen stakeholder-vertegenwoordigers) om tot oplossingen te komen voor gevonden negatieve effecten
 4. Terugkoppeling
  Bekendmaking van de resultaten uit dialoog en effectmeting (open data)
 • Optie: verankering
  Optionele begeleiding bij waarborgen/verankeren van integriteit en goed bestuur binnen de interne organisatie (workshops, coaching, communicatie)
 • Optie: monitoring online communicatie
  Optionele ondersteuning stakeholder-communicatie (online/offline: informeren, engagement, sentiment) over de kwestie

 

Case: geplande gas- en oliewinning Woerden

Woerden Papekop boorlocatie Vermilion cropDe Canadese oliemaatschappij Vermilion Energy heeft plannen om olie en gas te winnen in het Papekopveld te Woerden. Het gaat hier om een klein gasveld dat zich deels onder de woonwijk Molenvliet (met 10.000 bewoners) bevindt en de polders Rietveld en Barwoutswaarder. Als bezorgde en betrokken inwoner van Woerden (Molenvliet) en als co-founder van GoGoMo.org besluit Leo Sonneveld een stakeholder-effectmeting uit te voeren.

Lees verder over Woerden voor de achtergronden van de verleende vergunning en de positie van de gemeente.

  1. Inventarisatie stakeholders

   Van de volgende belanghebbenden werd verwacht dat zij (mogelijk) effect zouden hebben van het besluit tot winning:

   • Omwonenden
   • Gemeente (Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Politieke partijen)
   • Provincie
   • Rijk (vergunningverstrekker en ontvanger belastingen)
   • Vermilion Energy (olie- en gaswinningsmaatschappij)
   • Leverancier van andere/alternatieve energievorm (dus geen olie/gas-leverancier)
   • Belangengroepering/NGO Milieu (bijvoorbeeld Stichting Groene Hart)

 

 1. Stakeholder-effectmeting

  Alle belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over de invloed en gevolgen van de geplande gas- en oliewinning en zich in elkaars positie te verplaatsen. Met name de bewoners doen mee aan de enquête. Van deze groep zegt 92% winning (zeer) onaanvaardbaar te vinden. Deze uitspraak wordt met redenen omkleed en voorzien van alternatieven en suggesties voor compensatie.

  Doordat dit proces in feite vanuit een particulier initiatief is gestart, is het beoogde proces niet in volledigheid doorlopen. Zo heeft er geen door het GoGoMo-team begeleide stakeholderbijeenkomst plaatsgevonden waarin Vermilion, bewoners, milieuorganisaties en de overheid met elkaar van gedachten konden wisselen. Evengoed zijn er op bilateraal niveau wel degelijk resultaten geboekt.

  Lees verder over effectmeting en hoe deze tot stand komt.

 2. Terugkoppeling

  Terugkoppeling is een zeer belangrijke stap omdat daarin op transparante wijze verslag wordt gelegd van de meting, ervaringen, en inzichten. Dit is het moment waarop stakeholders kunnen constateren wat het gezamenlijke leerproces heeft opgeleverd en hoe de input is verwerkt. E.e.a. wordt op een onafhankelijke wiki (gogopedia.org) gepubliceerd die door de Stichting Good Governance Monitor ter beschikking aan de samenleving is gesteld. Elke stakeholder kan de informatie gebruiken ter referentie en verantwoording aan de achterban en de samenleving in haar geheel.

 3. Resultaten

  Wanneer dit proces volledig wordt uitgevoerd, mogen de volgende resultaten worden verwacht. In vet is aangeven welke resultaten in feite al waarneembaar zijn in deze casus.

  • Vermilion Oil & Gas BV
   • Zicht op mate van draagvlak onder betrokkenen
   • Aanvullende input / completering business case
   • Verantwoording naar aandeelhouders
   • Consistentie met CSR-beleid
   • Versterking reputatie/imago
  • Proces-output
   • Grafische representatie van standpunten
   • Zicht op impact alle stakeholders, hun wensen, hun zorgen
   • Voorkeuren, oplossingsrichtingen
   • Ideeën voor innovatie / alternatieve oplossingen
   • Overeenkomsten (overbruggen tegenstellingen)
   • Verschillen (zicht op nieuwe perspectieven)
   • Open data beschikbaar (voor verificatie, lering)
  • Stakeholders
   • Voelen zich gehoord
   • Belangen tellen zichtbaar mee
   • Meer tevreden
   • Meer bewustwording en openheid
   • Meer begrip voor elkaar
   • Meer verbinding
   • Meer integriteit
   • Minder negatieve gevolgen
   • Betere besluitvorming
   • Kortere doorlooptijd

Conclusie

De case toont aan dat de stakeholder-effectmeting met name op het criterium "proces-output" duidelijke resultaten laat zien. Vermilion Energy BV had door toepassing van het GoGoMo-proces in een vroegtijdig stadium in constructief contact kunnen treden met alle stakeholders en alternatieve plannen kunnen ontwikkelen voor meer duurzame energievoorziening.

Bent u naar aanleiding van deze case benieuwd wat een stakeholder-effectmeting en -dialoog voor uw onderneming kan betekenen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.