U kunt kiezen uit de volgende inspiratiesessies:

Inspiratiesessie: De nieuwe Omgevingswet: van schrijven en praten naar doen.

Rondom de nieuwe Omgevingswet wordt meer geschreven en gepraat dan gedaan. Is het realistisch om van beleidsmakers bij de overheid te vragen dat ze niet meer van achter het bureau de beleidsplannen maken maar in interactie met alle stakeholders? Is het realistisch om dit niet incidenteel maar structureel te doen? Is het realistisch om dit niet sectoraal maar integraal aan te pakken? Kansloos hoor ik u denken….

Niets is minder waar! De vijfde discipline van Peter Senge, ‘systeemdenken', heeft al tientallen jaren bijgedragen aan het doorbreken van hardnekkige en complexe problemen en ingewikkelde vraagstukken. Door de samenhang van alle portefeuilles neutraal met elkaar te verbinden, korte- en langetermijninvloeden te betrekken en structureel per dossier meervoudige resultaatgebieden te benoemen ontstaat de basis voor een integrale visie waarin alle ambities voor de lange termijn zichtbaar worden gemaakt.

Resultaten

Dit vormt inzicht, doorzicht en uitzicht op beleid in een door alle stakeholders gewenste ontwikkelingsrichting. Het vormt de basis voor een goed gesprek over de zaken die er echt toe doen. Om een en ander te operationaliseren op projectniveau hebben wij een slim en slank proces ontworpen dat alle stakeholders bij initiatieven in de gebouwde omgeving betrekt en sneller tot betere resultaten leidt met maximaal draagvlak en minimale vertragingskosten. Zo wordt motiveringsplicht een feestje en uitnodigingsplanologie de dagelijkse praktijk. Nieuwsgierig? Boek een inspiratiesessie!

Deze inspiratiesessie wordt gegeven door Leo Sonneveld MBA.

Voor wie?

Beleidsmedewerkers, projectleiders Omgevingswet, wethouders, raadsleden, (maatschappelijke) initiatiefnemers.

Locatie en tijd

In overleg met griffie en agendacommissie van uw gemeenteraad.

 

Inspiratiesessie: Werken aan van vertrouwen bij stakeholders, hoe doe je dat?

"We hebben wel vertrouwen in de politiek, maar niet in onze politici" was het motto van de tussenrapportage van Johan Remkes over de toekomst van het parlementaire stelsel. De eindrapportage wordt verwacht in 2018, maar als u dat te ver weg vindt, kunt u nu alvast inspiratie opdoen in de sessie "Werken aan vertrouwen bij stakeholders, hoe doe je dat?", een initiatief van de Stichting Good Governance Monitor. De inspiratiesessie wordt gegeven door Leo Sonneveld MBA.

Bevindingen tijdens een workshop bij het ministerie van Binnenlandse Zaken suggereren dat burgers vooral hun vertrouwen verliezen als hun belangen worden geschaad. Groningen is hiervan een extreem voorbeeld. Maar hoe kom je dan wel tot besluiten met meer draagvlak? Je kan het immers niet iedereen naar de zin maken? Tijdens deze inspiratiesessie gaat u aan de slag met uw eigen casus. U oefent met de vijf stappen van de GoGoMo-aanpak. Hierdoor leent zich deze inspiratiesessie bij uitstek voor een interactieve informatiebijeenkomst van de gemeenteraad.

Voor wie?

Wethouders, lokale ambtenaren, (maatschappelijke) initiatiefnemers, raadsleden.

Locatie en tijd

In overleg met griffie en agendacommissie van uw gemeenteraad.

 

Inspiratiesessie: Win-windemocratie

Inwoners ervaren ‘de politiek’ en met name de lokale politiek, vaak heel anders dan de politici zelf. Dit neemt dan de vorm aan van ”ze doen maar wat, mijn/ons belang speelt geen rol, het zijn allemaal politieke spelletjes”. Procedures zijn allesbepalend, bewoners verliezen hun interesse doordat de procedures hun inbreng als participant overrulen. Op de publieke tribune zien ze langdurige debatten over details en personen in plaats van een inhoudelijke dialoog over kern en samenhang van de diverse belangen.

Voor gemeenteraadsleden geldt dat de hoeveelheid informatie die ter voorbereiding van één agendapunt moet worden doorgeworsteld regelmatig meer dan honderden pagina’s beslaat. Geld lijkt het enige criterium en uitgangspunt voor besluiten. Daarbij is er helaas ook sprake van een win-verliessituatie: oppositie tegen coalitie/college. Dit alles geeft bewoners het gevoel voor voldongen feiten te staan en dat vermindert weer het vertrouwen in een rechtvaardige uitkomst. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kunt u inspiratie opdoen in de sessie "Win-windemocratie, op weg naar een gemeente die werkt voor iedereen", een initiatief van de Stichting Good Governance Monitor. Deze inspiratiesessie wordt gegeven door Leo Sonneveld MBA.

In deze sessie wordt de gemeente Woerden als voorbeeld gebruikt en wordt zichtbaar gemaakt hoe de beleidsfactoren uit de visie 2022 en klimaatneutraliteit met elkaar samenhangen en worden gevisualiseerd op één A4-tje. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor continue monitoring en afstemming door zowel college als raad. Deze inspiratiesessie is bij uitstek geschikt voor een interactieve informatiebijeenkomst van de gemeenteraad.

Voor wie?

Raadsleden, wethouders, lokale ambtenaren, (maatschappelijke) initiatiefnemers.

Locatie en tijd

In overleg met griffie en agendacommissie van uw gemeenteraad.