De stichting Good Governance Monitor begeleidt instellingen en bedrijven bij het verankeren van integriteit en good governance (goed bestuur) in de dagelijkse praktijk. Dit doen we door effectmetingen (in feite een enquête) uit te voeren onder uw stakeholders waarin hen wordt gevraagd de impact van uw (voorgenomen) beleid te waarderen op een schaal van -4 tot +4. "Beleid" moet hier ruim geïnterpreteerd worden: het kan gaan om bestaande hoofdpijndossiers en langslepende kwesties, maar ook om voorgenomen (kleine en grote) beleidsmaatregelen, acties, plannen, een strategie, een product of dienst. Met andere woorden: zowel bestaand als voorgenomen beleid kan getoetst worden op de effecten die dit heeft op de diverse stakeholders: de bewoners, de samenleving, het milieu, klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers, de jeugd, enz., enz..

Kosten en baten, schade en winst

De metingen worden afgezet op een schaal van -4 tot +4. Voor negatieve scores geldt dat de betreffende stakeholdergroep heeft aangegeven dat de impact van de kwestie die onderzocht is voor hem of haar negatief is. Of met andere woorden: de stakeholder lijdt of ervaart schade. Omgekeerd kunnen er ook stakeholders of belanghebbenden zijn die baat hebben bij de kwestie die onderzocht is. Voor hen zijn de effecten positief.

Het onderstaande diagram is een voorbeeld van een grafische weergave van de effectmetingen die worden uitgevoerd onder de verschillende stakeholders bij het thema "gebruik van het gif metam-natrium voor de bollenteelt". Deze kwestie is uitgebreid belicht door het TV-programma Zembla ("Lelies met een luchtje") en vormt voor ons een goede illustratie van een mogelijke toepassing van de effectmeting en de gewenste stakeholderdialoog.

 

GGI-score

impact waterdruppels 905De effectmeting resulteert in een reeks scores per stakeholder. Deze scores noemen wij de Good Governance and Integrity score, of GGI-score: de impact die de betreffende stakeholder ondervind in de onderzochte kwestie. De score geeft dus aan welke stakeholders baat ondervinden bij een bepaalde situatie en welke stakeholders schade lijden.

De GGI-score wordt gepubliceerd en kan daarna niet meer worden gewijzigd. Wel is het mogelijk om, na herziening van het uitgevoerde beleid en nadat nieuwe maatregelen die in de onderhavige kwestie zijn geïmplementeerd, een nieuwe effectmeting onder de stakeholders uit te voeren.

De ontwikkeling of trend die een instelling of bedrijf doormaakt ten aanzien van zijn Good Governance en integriteitbeleid is zo in één oogopslag te zien.

Hieronder een sterk vereenvoudigd voorbeeld van zo'n effect- of impactmeting van beleid waarin het gebruik van metam-natrium is toegestaan.

Voorbeeld: effectmeting gebruik metam-natrium

Het grondontsmettingsmiddel metam-natrium wordt gebruikt om bepaalde schadelijke wormen, aaltjes, in de grond te bestrijden. Metam-natrium wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het telen van aardappelen, bollen en aardbeien. In 2012 werd het middel op meer dan 5603 hectare landbouwgrond gebruikt. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 10.000 voetbalvelden. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) gaat het middel nu opnieuw beoordelen. Tot de uitkomst daarvan is gebruik van de grondontsmetter sinds mei 2014 verboden.

Via een eenvoudige enquête onder stakeholders of belanghebbenden kan de invloed van een gemeentebeleid of overheidsbeleid waarin metam-natrium is toegestaan worden geïnventariseerd onder diverse belanghebbenden. Het onderstaande diagram is een voorbeeld van een grafische weergave van de effectmetingen. De weergave geeft in een oogopslag duidelijkheid welke stakeholders baat hebben bij het gebruik van metam natrium en wie er schade lijden.

resultaat effectmeting