De Canadese oliemaatschappij Vermilion Energy heeft plannen om olie en gas te winnen in het Papekopveld te Woerden. Het gaat hier om een klein gasveld dat zich deels onder de woonwijk Molenvliet (met 10.000 bewoners) bevindt en de polders Rietveld en Barwoutswaarder. Op 7 juni 2006 verleent het ministerie van EZ een winningsvergunning aan Northern Petroleum Nederland (later overgenomen door Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V.) en Parkmead Ltd.

 

Hieronder de casus in chronologische volgorde:

1986 - NAM boort exploratieput in Bodegraven - Reeuwijk

Het Papekopveld is in 1986 ontdekt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Door de NAM is in 1986 een zogenaamde exploratieput geboord. Het boorpunt ligt in de gemeente Bodegraven - Reeuwijk, net over de grens van Woerden bij de rijksweg A12 en het Oosteinde. De inrit van de mijnbouwlocatie komt uit op een weg van de gemeente Woerden (Parallelweg West, ten zuiden van de A12 bij de Waardsedijk).

2006 - Vergunning voor Northern Petroleum Nederland B.V.

Bij ministriële beschikking van 7juni 2006 is toestemming verleend om de vergunning voor het Papekopveld over te dragen aan Northern Petroleum Nederland B.V. (NPN). NPN is aangesteld als de Operator zoals bedoeld in de Mijnbouwwet.

2009 - Indiening winningsplan bij ministerie van EZ.

Als onderdeel van de wettelijke procedure zoals bepaald in de Mijnbouwwet heeft NPN op 20 januari 2009 een winningsplan (Winningsplan Papekop) ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. NPN heeft de Minister verzocht met het winningsplan in te stemmen.

2009 - Goedkeuring winningsplan door minister

Op 17 augustus 2009 heeft de Minister het winningsplan definitief goedgekeurd.

2013 - Vermilion neemt NPN over

In 2013 werd NPN overgenomen door het Canadese bedrijf Vermilion Energy, dat daarmee ook de winningsrechten van het Papekopveld in handen kreeg. (Bron: Raadsinformatiebrief gemeente Woerden 17 maart 2015)

2015 - OVV publiceert rapport aardbevingsrisico's

Op 18 februari 2015 publiceert de de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OW) het rapport Aardbevingsrisico's in Groningen

2015 - Gemeente Woerden publiceert Raadinformatiebrief

Op 17 maart 2015 publiceert de gemeente Woerden de Raadinformatiebrief

2015 - Persbericht gemeente Woerden

Op 19 maart 2015 publiceert de gemeente Woerden een persbericht.

2015 - Motie Sterk Woerden, ChristenUnie/SGP en Progressief Woerden

N.a.v. de nieuwe inzichten zoals gerapporteerd in Aardbevingsrisico's in Groningen (18-2-2015) door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OW) neemt de gemeente Woerden unaniem een motie aan waarin wordt uitgesproken dat gas- en oliewining in dit veld bij nader inzien "onverantwoord en onwenselijk" blijkt te zijn en dat dit standpunt van de gemeente onder de aandacht gebracht dient te worden van het Ministerie van Economische Zaken (minister Kamp) en de overige bestuurlijke gremia:

Op 26 maart 2015 dienen Sterk Woerden, ChristenUnie/SGP en Progressief Woerden een motie in waarin het college van B&w het volgende wordt verzocht:

 1. Alles in het werk te blijven stellen om gas- en oliewinning
 2. De informatieavond voor inwoners niet te laten afhangen van de (landelijke) ontwikkelingen maar reeds in april te laten plaatsvinden op de kortst mogelijke termijn.
 3. Deze motie onder aandacht te brengen van:
  1. Ministerie van EZVermilion Energy BV
  2. Provinciebestuur
  3. Zuid Holland
  4. Provinciebestuur Utrecht
  5. Gemeentebestuur Bodegraven-Reeuwijk
  6. Gemeentebestuur Oudewater
  7. Waterschapsbestuur Stichtse Rijnlanden

2015 - Brief aan minister Kamp

Op 9 april 2015 brief aan minister Kamp

 

2015 - Informatieavond en presentatie van Vermilion in Woerden

Op 22 april 2015 organiseert de gemeente  een informatieavond waarbij Vermilion haar plannen toelicht en vragen van bezorgde burgers beantwoordt c.q. hierop in een later stadium samen met de gemeente terug komt. Vermilion hanteert drie criteria: financieel, technisch en draagvlak onder betrokkenen.

2015 - Brief aan minister over proefboringen

Op 23 april 2015 verstuurt de gemeente Woerden een brief aan minister over proefboringen

2015 - Vragen Tweede kamer aan minister over proefboringen Woerden

Op 23 april 2015 worden in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Kamp over de proefboringen in Woerden. De vraag van Leo Sonneveld staat genotuleerd als nr 22.

2015 - Uitvoering effectmeting door Stg. Good Governance Monitor

Als bezorgde en betrokken inwoner van Woerden (Molenvliet) en als co-founder van de Stichting Good Governance Monitor besluit Leo Sonneveld een stakeholder-effectmeting uit te voeren. Alle belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over de invloed en gevolgen van de geplande olie- en gaswinning en zich in elkaars positie te verplaatsen. Met name de bewoners doen mee aan de enquête. Van deze groep zegt 92% winning (zeer) onaanvaardbaar te vinden. Deze uitspraak wordt met redenen omkleed en voorzien van alternatieven en suggesties voor compensatie. Van 27 april tot 29 juni ­wordt de effectmeting uitgevoerd.

2015 - Internetconsultatie nieuwe Mijnbouwwet

12-6-2015 Internetconsultatie concepttekst nieuwe Mijnbouwwet.

2015 - Tussenrapportage over GoGoMo-effectmeting wordt gebruikt door CU-fractie

19-6-2015 Tussenrapportage aan Tweede Kamerfractie ChristenUnie als input voor mogelijk debat over Kleine Velden Beleid

2015 - Brief Stg. Good Governance Monitor aan minister Kamp

10-7-2015 Brief van GoGoMo aan minister Kamp met acht kernpunten als zienswijze van inwoners Woerden op basis van resultaten en suggesties uit effectmeting.

2015 - brief aan minister Kamp over wijziging mijnbouwwet

Op 17 juli 2015 brief aan minister Kamp over wijziging mijnbouwwet.

2015 - brief zienswijze provinciale milieuverordening

Op 31 augustus 2015 brief zienswijze provinciale milieuverordening

2015 - Presentatie Stg. Good Governance Monitor over resultaten effectmeting

10-9-2015 Presentatie door Leo Sonneveld aan Gemeenteraad Woerden over uitkomsten effectmeting

2015 - Antwoorden gemeente Woerden en Vermilion

22-12-2015 Antwoord van gemeente Woerden en Vermilion op vragen gesteld tijdens informatieavond en vervolgvragen n.a.v. gegeven antwoorden.

2015 - Verzoek aan Vermilion

24-12-2015 Verzoek aan Vermilion om af te zien van verdere ontwikkeling van uw plannen om het Papekopveld te gaan exploiteren aangezien twee van de drie criteria voor winning negatief uitpakken: olieprijs en draagvlak.

2016 - Gesprek tussen Stg. Good Governance Monitor en Vermilion

8-2-2016 Gesprek tussen GoGoMo en Vermilion waarbij wordt afgesproken dat Vermilion aangeeft welke van de acht kernpunten uit de zienswijze Mijnbouwwet zij willen honoreren ongeacht of deze in de mijnbouwwet komen.

2016 - Christen Unie stelt vragen aan minister Kamp

16-2-2016 Brief aan Tweede Kamerfractie Christen Unie met vragen aan minister Kamp over Memorie van Toelichting Mijnbouwwet 34 348

2016 - Motie ChristenUnie Tweede Kamer

2-3-2016 Motie ChristenUnie Tweede Kamer: annuleer olie- en gasboringen in Woerden.

2016 - Presentatie resultaten effectmeting tijdens werkbezoek Tweede Kamerleden Woerden

Op 7 maart 2016 presenteert Leo Sonneveld in Woerden de resultaten van de effectmeting waarna het rapport wordt aangeboden aan enkele leden van de Tweede Kamer die daar op werkbezoek zijn.

2016 - Motie Christen Unie in Tweede Kamer verworpen

8-3-2016 stemming Motie ChristenUnie Tweede Kamer: verworpen

2016 - Evaluatiegesprek

11-4-2016 evaluatiegesprek met wethouder de Weger, medewerker Juridische Zaken en afdeling Communicatie

2016 - Artikel over waargenomen omslag in houding wethouder

12-4-16 Artikel over waargenomen omslag in houding wethouder voor dit dossier.

2016 - Gemeenteraadsvragen Sterk Woerden / bevestiging samenwerking

21-4-16 Gemeenteraadsvragen Sterk Woerden over omslag wethouder en herbevestiging door wethouder dat alles in het werk wordt gesteld om olie- en gaswinning te voorkomen en dat hierin wordt samengewerkt met Leo Sonneveld als vertegenwoordiger van omwonenden op dit punt.