Blogover good governance en integriteit

photo credit: ellen jantsch

 

Achtergrond: wat is STRONG?

Op 15 maart 2012 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken het voornemen bekendgemaakt om een structuurvisie ondergrond op te stellen.

Van de overheidssite Platform Participatie:

"Met de structuurvisie ondergrond (STRONG) wil de overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen en koppelen aan de bovengrondse activiteiten. De structuurvisie helpt om de ruimte onder ons land duurzaam en efficiënt in te richten. Voor deze structuurvisie worden de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht."

 

"De diepe ondergrond is steeds meer in gebruik. Het gaat bijvoorbeeld om grondwaterwinning, olie- en gaswinning en de winning van aardwarmte. Deze activiteiten zijn niet overal mogelijk en wenselijk. De structuurvisie ondergrond brengt de mogelijkheden voor activiteiten in de diepe ondergrond in kaart. Hiervan ligt nu het ontwerp ter inzage."

 

Andere belangen en locatiespecifieke afwegingen

"In de ontwerp structuurvisie ondergrond staan de afwegingen van de Rijksoverheid tussen de nationale belangen van de drinkwatervoorziening en de energievoorziening en hoe daarbij rekening wordt gehouden met andere belangen. Ook staat er in waar bedrijven vergunningen kunnen aanvragen voor activiteiten in de ondergrond en waar niet. Daarnaast geeft de structuurvisie overwegingen mee bij locatiespecifieke afwegingen."

 

"Als een bedrijf een vergunning aanvraagt in een gebied waar dat mogelijk is, wordt nog steeds een locatiespecifieke afweging gemaakt via het bestaande proces van vergunningverlening. De structuurvisie betekent niet dat de vergunning zonder meer wordt verleend."

 

Participatie

Volgens de overheid zijn bij het opstellen van deze structuurvisie alle belanghebbende partijen vanaf het begin betrokken: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, burgers en kennisinstellingen. De structuurvisie ondergrond bevindt zich nu in fase 3. In deze fase kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp structuurvisie ondergrond dat nu voorligt (dit is mogelijk van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017).

Wat gebeurt er met de ingediende zienswijzen?

De ministers betrekken de binnengekomen zienswijzen bij de definitieve structuurvisie ondergrond. De definitieve structuurvisie zal naar verwachting in de loop van 2017 gereed zijn. Hierbij wordt een nota van antwoord gevoegd, waarin is uiteengezet op welke wijze rekening is gehouden met alle ingediende zienswijzen.

Bron voor bovenstaande informatie: Platform Participatie

Visie GoGoMo: wat is de dominante focus huidige ontwerp structuurvisie?

De opgave voor de structuurvisie wordt als volgt omschreven:

‘bieden van ruimte voor mijnbouwactiviteiten voor de energievoorziening.’

Deze zinsnede vat de dominante focus van deze structuurvisie ondergrond samen.

Zienswijze Stichting Good Governance Monitor op STRONG

De huidige ontwerpvisie in al haar facetten is aantoonbaar toegeschreven naar de bovengenoemde focus en is volledig in lijn met de evaluatie van de Mijnbouwwet EZ uit 2007 waarin staat:

'Belangrijk in dit verband is dat de centrale regiefunctie die het Ministerie heeft opnieuw wordt verstevigd, waardoor in de praktijk de vergunningverleningstrajecten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.’

Met andere woorden, het is toegeschreven naar het benutten. Dit betekent dat deze denkrichting moet worden bijgestuurd ter bescherming van mens, milieu en maatschappij, inclusief toekomstige generaties.

Geen oog voor klimaatverandering

Wat vooral ook ontbreekt in de opgave is adequate bescherming tegen klimaatverandering, een fenomeen dat niet alleen van nationaal belang is, maar dit overstijgt in verband met de mondiale impact. In plaats van het bestuurlijk borgen dat we als Nederland de goede richting opgaan, wordt in deze visie prioriteit gegeven aan het faciliteren van kortetermijnbenutting van fossiele brandstoffen die klimaatverandering juist veroorzaken (CO2) en versterken (methaan).

Vanuit het oogpunt van good governance veroorzaakt deze voorgenomen werkwijze schade op grote schaal. Het (bestuurlijk) veroorzaken van schade aan omwonenden, milieu, klimaat en toekomstige generaties is, vanuit de letterlijke betekenis van integriteit (heel en ongeschonden laten) niet integer. Dit betekent dat dit plan fundamenteel zal moeten worden herzien en op zijn minst moet worden aangevuld met balancerende maatregelen. In de verschillende hoofdstukken en paragrafen van de structuurvisie ondergrond hebben wij opmerkingen, vragen en suggesties toegevoegd die in onze ogen nodig zijn voordat er sprake kan zijn van maatschappelijk draagvlak en goed bestuur.

Zienswijze zoals ingediend door GoGoMo

De zienswijze van Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) is gebaseerd op de resultaten van de effectmeting van voorgenomen olie- en gaswinning in Woerden in 2015, het volgen van het maatschappelijk debat over (gevolgen van) olie- en gaswinning inclusief de nieuwe Mijnbouwwet en klimaatverandering, en deelname aan een regiobijeenkomst STRONG.

De tekst uit de structuurvisie is gekopieerd en onze zienswijze/reactie is hieraan toegevoegd in een vet lettertype.