Blogover good governance en integriteit

De onderstaande tweets over de Memorie van Toelichting op de Mijnbouwwet 34 348 zijn geformuleerd n.a.v. de multistakeholder-enquête die is uitgevoerd door Stichting Good Governance Monitor naar aanleiding van de geplande olie- en gasboring in Woerden en nadere bestudering door het GoGoMo-team. De nieuwe mijnbouwwet wordt eind juni 2016 in de Tweede Kamer behandeld. Door kamerleden direct te benaderen via Twitter of e-mail help je mee deze belangrijke kwestie onder de aandacht te brengen op het moment dat het ertoe doet door antwoord te verzoeken op cruciale onderdelen in de nieuwe mijnbouwwet. Hieronder worden de leden van de Tweede Kamer opgesomd die, voor zover bij ons bekend, woordvoerder zijn voor de mijnbouwwet.

Door de kwesties in deze vragen op te lossen en te verankeren in de wet zullen mens, milieu en maatschappij beter beschermd zijn tegen nadelige gevolgen van mijnbouwactiviteiten.

 

 

Dit zijn de commissieleden in de Tweede Kamer die belast zijn met de technische briefing van de wijzigingen in de mijnbouwwet:

  • A. Bosman, VVD, Twitter: @andrebosman , Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • J.C. (Jan) Vos, PvdA, Twitter: @janvos_pvda , Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • E.M.A. Smaling, SP, Twitter: @EricSmaling , Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • A.H. (Agnes) Mulder, CDA, Twitter: @AgnesMulder , Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • DR. K. Dik-Faber, CU, Twitter: @carladikfaber , Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • L. van Tongeren, GroenLinks, Twitter: @GroenLiesbeth , Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • R.J. Klever, PVV), Twitter: @rjklever , Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • F. Wassenberg, PvdD, Twitter: @WassenbergFrank , Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • S. van Veldhoven, D66, Twitter: @SvVeldhoven , Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Overzicht tweets

Kopieer een of meer van de onderstaande tweets en stuur dit naar het kamerlid, gedeputeerde, of gemeenteraadslid van jouw keuze. Uiteraard kun je de tweets ook aanpassen en/of van foto's voorzien.

 

#MijnbouwWet Hoe zeker zijn de prognoses voor bodemdaling in winningsplannen?

#MijnbouwWet Is er een overzicht per voorkomen van prognoses en echte dalingen?

#MijnbouwWet Gebruiken mijnbouwers dezelfde methodologie om tot prognoses te komen?

#MijnbouwWet Minister kan rijkscoördinatieregeling van toepassing verklaren. Wanneer? Welke criteria?

#MijnbouwWet Alleen uitgebreide procedure bij risico ERNSTIGE schade. Wat is ernstig? Welke criteria? Alle vormen v. schade?

#MijnbouwWet Onvrijwillige risico’s burgers. Waarom is veroorzaker schade niet verantwoordelijk en aansprakelijk?

#MijnbouwWet Kerntaak overheid is bescherming mens&milieu. Waarom kiest minister niet voor integrale aansprakelijkheid bij mijnbouwwerken?

#MijnbouwWet Welke afwegingen omtrent milieu en omgevingseffecten worden gemaakt?

#MijnbouwWet Hoe worden de effecten op kwaliteit van de leefomgeving meegenomen?

#MijnbouwWet Hoe worden gezondheidsrisico’s. angst, stress, minder woongenot meegenomen?

#MijnbouwWet Hoe worden financiële effecten zoals waardevermindering onroerend goed meegenomen bij inschattingen impact / potentiele schade?

#MijnbouwWet Waarom is er geen integrale aansprakelijkheid voor alle vormen van schade? Direct+indirect korte+lange termijn?

#MijnbouwWet Waarom is er geen onafhankelijk beheerd waarborgfonds? Kredietwaardigheid mijnbouwondernemingen staat onder druk

#MijnbouwWet Hoe borgt de minister draagvlak bij omwonenden? Inspanningsverplichting is onvoldoende. Resultaatverplichting is noodzakelijk

#MijnbouwWet Waarom houdt de wet mogelijkheid open dat er geen MER nodig zou zijn?

#MijnbouwWet Waarom borgt de Minister geen integrale effectmeting i.v.m. grote maatschappelijke impact?

#MijnbouwWet Waarom wordt er slechts in beperkte mate en globaal met het veiligheidsbelang rekening gehouden?

#MijnbouwWet Waarom is veiligheid ondergeschikt aan economie?

#MijnbouwWet Waarom wordt de intentie van het OVV advies grosso modo terzijde geschoven?

#MijnbouwWet Structuur-visie Ondergrond biedt ruimtelijk afwegingskader. Welke criteria heeft de minister voor ogen?

#MijnbouwWet In welke mate houdt minister rekening met klimaatverandering/CO2 reductie?

#MijnbouwWet In welke mate houdt minister rekening met impact op toekomstige generaties?

#MijnbouwWet SodM bepaalt of fracking en chemicaliën mogen. Wil Kamer fracking?

#MijnbouwWet Waarom ‘veilig en verantwoord’ scheiden van ‘nadelige gevolgen voor omgeving’?

#MijnbouwWet Waarom staat voorkomen, oplossen en compenseren schade niet in de wet?

#MijnbouwWet Waarom borgt Minister wel schadecompensatie voor mijnbouwbedrijven?

#MijnbouwWet Hoe voorkomt de minister dat gederfde winst voor nadeelcompensatie in aanmerking komt? #TTIP #CETA

#MijnbouwWet Wordt rechtmatigheid en proportionaliteit van nadeelcompensatie te allen tijde door de Nederlandse rechtbank getoetst?

#MijnbouwWet Verbod is afweging tussen schade omwonenden en schade voor mijnbouwbedrijf en overheid. Welke criteria gelden?

#MijnbouwWet Klimaatverandering is wetenschappelijk aangetoond. Wanneer trekt minister winningsvergunningen voor fossiele brandstoffen in?

#MijnbouwWet Hoe wordt niet in geld uit te drukken schade voor burgers gewogen t.o.v financiële schade voor de Staat en mijnbouwbedrijf

#MijnbouwWet Gevolgen klimaatverandering onverenigbaar met winning van fossiele brandstoffen: geen winning tenzij

#MijnbouwWet Hoe effectief heeft het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens Groningers beschermd?

#MijnbouwWet Hoe effectief heeft het Burgerlijk Wetboek de rechten van Groningers beschermd?

#MijnbouwWet Welke extra maatregelen voert minister in om burgers in de praktijk meer te beschermen?

#MijnbouwWet Waarom geeft minister recht op schadevergoeding indien een winningsplan niet wordt goedgekeurd?

#MijnbouwWet Wat zijn de gevolgen van dit recht op schadevergoeding in het licht van #CETA en #TTIP ?

#MijnbouwWet Waarom beperkt minister gronden voor beoordeling en weigering in adviesrecht?

#MijnbouwWet Waarom beoordeelt en toetst minister niet integraal? Hoe is de afweging gemaakt?

#MijnbouwWet Waarom regelt de minister geen integrale aansprakelijkheid?

#MijnbouwWet Waarom beperkt de minister schade tot schade als gevolg van bodembeweging?

#MijnbouwWet Waarom schrijft de minister niet voor dat alle vormen van schade moeten worden beoordeeld en voorkomen?

#MijnbouwWet Waarom typeert de minister veiligheid als een overweging en niet als een voorwaarde?

#MijnbouwWet Hoe regelt minister dat gevolgen van onjuiste risico inschatting nooit meer kunnen worden afgewenteld op de samenleving?

#MijnbouwWet Hoe is geborgd dat mijnbouwer geen invloed kan uitoefenen op SodM?

#MijnbouwWet Moet mijnbouwer alle risico’s expliciteren voor alle stakeholders inclusief toekomstige generaties?

#MijnbouwWet Hoe groot is het verschil in afdrachten aan de Staat bij splitsing van vergunningen?

#MijnbouwWet Wat is het belang van de vergunninghouder om meer af te dragen?

#MijnbouwWet In welke zin is het overgangsrecht van vergunning nadelig of voordelig voor houder en Staat?

#MijnbouwWet Hoe verhoudt zich de waarde van een oude verg. tot de kosten voor het verkrijgen hiervan en inkomsten voor de Staat?

#MijnbouwWet Klopt het dat vóór 2003 de Staat de facto de delfstoffen heeft verkocht aan de vergunninghouder?

#MijnbouwWet Wat is het financiële effect hiervan geweest voor de Staat en de exploitant vergeleken met het regime van na 2003?

#MijnbouwWet Waarom is de rechtspositie 'houder afgesplitste vergunning' afhankelijk van wat voor de oorspronkelijke vergunning gold?

#MijnbouwWet Wat betekent dit voor nieuw regime mbt risico's, effecten en aansprakelijkheid naar omwonenden? Onverkort van toepassing?

#MijnbouwWet Waarom geldt aansprakelijkheid mijnbouwonderneming niet voor alle oorzaken tgv mijnbouwactiviteiten?

#MijnbouwWet Waarom past minister omgekeerde bewijslast niet generiek toe? Mijnbouwbedrijf is sterker dan burger en heeft alle kennis.

#MijnbouwWet Overname vergunning = overname aansprakelijkheid. Hoe borgt minister voldoende fondsen voor compensatie van schade?

#MijnbouwWet Waarom heeft de minister geen ketenaansprakelijkheid geregeld?

#MijnbouwWet Hoe heeft minister geregeld dat schade nooit bewust of onbewust kan worden afgewenteld op de samenleving?

#MijnbouwWet Waarom staat de minister toe dat chemicaliën worden gebruikt en geloosd? Schade milieu en gezondheid!

#MijnbouwWet Voor gasnetbeheerders geldt <veroorzaker betaalt>-beginsel. Waarom niet voor mijnbouwbedrijven?

#MijnbouwWet Welke aspecten uit de consultatieronde in 2015 zijn niet meegenomen? Risico op lacunes!

#MijnbouwWet Wordt bij beoordeling pot. schade rekening gehouden met totale waarde onroerend goed?

#MijnbouwWet Wordt bij beoordeling pot. schade rekening gehouden met totale waarde infrastructuur en gemeente gebouwen?

#MijnbouwWet Wordt bij beoordeling pot. schade rekening gehouden met totale waarde milieu, volksgezondheid, welzijn?

#MijnbouwWet Wordt bij beoordeling pot. schade rekening gehouden met totale waarde reputatie van de streek/regio?

#MijnbouwWet Waarom beschermt minister de burger niet tegen (indirecte) gezondheidsschade?

#MijnbouwWet Waarom beschermt minister de burger niet tegen waardedaling onroerend goed? Prijsvorming OG=emotie. Winning=negatieve emotie=€↓ 

 

Achtergrondinfo casus olie- en gasboring Woerden

 

Timeline casus olie- en gasboring Woerden

Handout presentatie Tweede Kamerleden d.d. 7 maart 2016

Gedetailleerde uitwerking van de vragen bij de Memorie van Toelichting