Omgevingswet schendt integriteit

Tot voor kort was stichting Good Governance Monitor een voorstander van de nieuwe Omgevingswet met integrale omgevingsvisie en omgevingsproces waarbij initiatiefnemers voor draagvlak voor hun plannen moeten zorgen. Geen draagvlak, geen vergunning tenzij. Helaas zijn wij geen voorstander meer. Hieronder leest u waarom.

Wetswijziging

Onlangs zijn enkele ingrijpende voorstellen ingediend om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen ten behoeve van de Omgevingswet. De wijziging Awb verwijst met name in de hoofdstukken 10 en 15 van de Omgevingswet expliciet naar de Mijnbouwwet. Deze wijzigingen faciliteren en legitimeren het veroorzaken van schade. Mijnbouwbedrijven en overheid kunnen op deze wijze de kosten van schadelijk handelen afwentelen op de burger. Bovendien wordt de juridische positie van de burger verzwakt. Zijn dit de lessen die uit Groningen getrokken zijn?

Het gaat met name om de volgende voorstellen:

  • alleen abnormale en bovenmatige schade komt voor compensatie in aanmerking.
  • naast de ‘gedoogplicht’ wordt een ‘schadeforfait’ geïntroduceerd waarbij de eerste vijf procent waardedaling van onroerend goed wordt betiteld als ‘normaal maatschappelijk risico’.
  • ‘normaal maatschappelijk risico’ komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  • immateriële schade wordt uitgesloten van compensatie.

Het kan ook anders

Ter gelegenheid van de Dag van Integriteit publiceren wij het boekje ‘Winst van integriteit in 6 stappen’. Hierin staat beschreven hoe politieke en bestuurlijke keuzes tot stand kunnen komen die werkelijk integer zijn en die alle betrokken partijen ‘heel laten’, de letterlijke betekenis van integriteit.

Als wij deze vorm van integriteit vertalen naar de voorliggende wetswijziging komen wij tot de volgende oplossing:

  • alle schade komt voor compensatie in aanmerking, ook immateriële (en wordt vergoed door degenen die ‘winst’ boeken)
  • ‘draagvlakplicht’ en onbeperkte aansprakelijkheid voor initiatiefnemers (dit leidt tot integrale afweging en voorkomt afwentelen schade op burgers/samenleving)

Tweede Kamer geïnformeerd

Daarom hebben wij dit boekje aan de leden van de Tweede Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat gestuurd in de hoop dat de letterlijk niet-integere regelingen uit dit wetsvoorstel worden gewijzigd en de in het boekje beschreven integere regelingen kunnen worden meegenomen in de afwegingen en standpunten van de leden van de Commissies.

Wilt u ons helpen? Doneren kan!

De Stichting Good Governance Monitor is een onafhankelijk burgerinitiatief en ontvangt geen subsidie of andere vormen van financiële ondersteuning. De beperkte beschikbare middelen zijn door initiatiefnemers zelf gedoneerd. Als 78 mensen 1 boekje doneren a €16,90 dan helpt dat ons deze actie kostenneutraal te maken en dit soort acties voort te zetten. U kunt uw donatie overmaken op het rekeningnummer van de stichting NL11 TRIO 0391 1769 78 onder vermelding van ‘Winst van Integriteit’. Bij voorbaat hartelijk dank!